ระเบียบนโยบาย GFMIS
เดือน ธันวาคม 2554
  การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบGFMIS ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.255 (15 ธ.ค. 2554)
  การตรวจสอบรายงานกาขอเบิกเงินจากคลัง(13 ธ.ค. 2554)
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้ (13 ธ.ค. 2554)
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์(9 ธ.ค. 2554)
  การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน(2 ธ.ค. 2554)
เดือน พฤศจิกายน 2554
  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจการใช้รายงานในระบบปฏิบัติการ (operation Report) ในระบบGFMIS (ว 416) (25 พ.ย. 2554)
  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจการใช้รายงานในระบบปฏิบัติการ (operation Report) ในระบบGFMIS (ว 417) (25 พ.ย. 2554)
  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (8 พ.ย. 2554)
  การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย(8 พ.ย. 2554)
  การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงบัญชีและการผ่อนผันการส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554(1 พ.ย. 2554)
เดือน ตุลาคม 2554
  คู่มือการบันทึกรายการโอนขายบิล ผ่าน GFMIS Web Online (21 ต.ค. 2554)
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค(14 ต.ค. 2554)
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS Web Online(13 ต.ค. 2554)
  การเบิกจ่าย รับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online(11 ต.ค. 2554)
  หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (10 ต.ค. 2554)
  ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีระหว่างกันในระบบGFMIS(10 ต.ค. 2554)
  หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับหรือระเบียบกระทรวงการคลัง (4 ต.ค. 2554)
เดือน กันยายน 2554
  การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web online (28 ก.ย. 2554)
  ซ้อมความเข้าใจกรณีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน (27 ก.ย. 2554)
  การตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือสุทธิสำหรับรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS (22 ก.ย. 2554)
  วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน (21 ก.ย. 2554)
  การจัดทำรายงานการเงินระดับกระทรวง (20 ก.ย. 2554)
  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (14 ก.ย. 2554)
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรองเงินแบบมีหนี้ผูกพัน (ประเภท CX) ผ่าน GFMIS Web Online (9 ก.ย. 2554)
  การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นงบประมาณ 2554 (6 ก.ย. 2554)
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ ว 301 เรื่อง การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online
(5 ก.ย. 2554)
เดือน สิงหาคม 2554
  คู่มือการบันทึกและปรับปรุงรายการผ่าน GFMIS Web online(31 ส.ค. 2554)
  ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ(31 ส.ค. 2554)
  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(26 ส.ค. 2554)
  หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (15 ส.ค. 2554)
  การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ GFMIS Token Key ผู้อนุมัติ ชำรุด/สูญหาย (3 ส.ค. 2554)
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ (1 ส.ค. 2554)
  การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2553 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (1 ส.ค. 2554)
เดือนกรกฏาคม 2554
  แนวปฏิบัติในการบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมและบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS WEB ONLINE (26 ก.ค. 2554)
  แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายและนำส่งเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ผ่าน GFMIS Web Online (1 ก.ค. 2554)
เดือนมิถุนายน 2554
  คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online (24 มิ.ย. 2554)
  การจ่ายคืนเงินประกันผลงานครบกำหนด (20 มิ.ย. 2554)
  หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติทางการเงินกรณีจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ไฟล์cgd2011_53 (14 มิ.ย. 2554)
เดือนพฤษภาคม 2554
  ช่องทางการติดต่อสื่อสารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในระบบ GFMIS (12 พ.ค. 2554)
  การรายงานและโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS เพิ่มเติม (4 พ.ค. 2554)
เดือนเมษายน 2554
  ช่องทางการติดต่อสื่อสารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในระบบ GFMIS (27 เม.ย. 2554)
  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(18 เม.ย. 2554)
เดือนมีนาคม 2554
  แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก (21 มี.ค. 2554)
  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (18 มี.ค. 2554)
  การปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS(18 มี.ค. 2554)
เดือนกุมภาพันธ์ 2554
  วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ (28 ก.พ. 2554)
  แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ในระบบ GFMIS (22 ก.พ. 2554)
เดือนมกราคม 2554
  การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (26 ม.ค. 2554)
  การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (19 ม.ค. 2554)
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกเงินส่งคืนและล้างลูกหนี้เงินยืมข้ามปีงบประมาณของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (12 ม.ค. 2554)
  การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (12 ม.ค. 2554)
  แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไม่ถูกต้องส่งคืนคลังในระบบ GFMIS (10 ม.ค. 2554)
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกเกินสิทธิส่งคืนคลัง (6 ม.ค. 2554)
เดือนธันวาคม 2553
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ใบนำฝากเงิน (Pay-in Slip) นำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (30 ธ.ค. 53)
  แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามระบบการรับและนำส่งคลังในระบบ GFMIS (29 ธ.ค. 53)
  คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) (23 ธ.ค. 53)
  การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS (21 ธ.ค. 53)
  แนวทางการกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (21 ธ.ค. 53)
  ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายชำระหนี้ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (20 ธ.ค. 53)
  การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (9 ธ.ค. 53)
ระเบียบนโยบายย้อนหลัง ปี 2551|2552|2553|2553