ระเบียบนโยบาย GFMIS
เดือนธันวาคม 2553
  แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามระบบการรับและนำส่งคลังในระบบ GFMIS (29 ธ.ค. 53)
  คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) (23 ธ.ค. 53)
  การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS (21 ธ.ค. 53)
  แนวทางการกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (21 ธ.ค. 53)
  ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายชำระหนี้ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (20 ธ.ค. 53)
  การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (9 ธ.ค. 53)
เดือนพฤศจิกายน 2553
  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (23 พ.ย. 53)
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินประกันผลงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (12 พ.ย. 53)
  แนวทางการปรับปรุงบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของลุ่มจังหวัด (8 พ.ย. 53)
เดือนตุลาคม 2553
  แนวทางการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเดือนพฤษภาคม 2553 (29 ต.ค. 53)
  การปรับปรุงโปรแกรมการจัดทำงบการเงินรวมระดับกระทรวงในระบบ GFMIS (22 ต.ค. 53)
  แนวปฏิบัติสำหรับการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (21 ต.ค. 53)
  การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในระบบ GFMIS (18 ต.ค. 53)
  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพิ่มเติม (17 ต.ค. 53)
  การใช้บัญชีแยกประเภทในการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณรัฐวิสาหกิจในระบบGFMIS (13 ต.ค. 53)
  การใช้บัญชีแยกประเภทในการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณลักษณะงบเงินอุดหนุนในระบบGFMIS (13 ต.ค. 53)
  การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2552 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (7 ต.ค. 53)
  แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการกรณีการริบเงินประกันสัญญาเป็นรายได้แผ่นดิน (4 ต.ค. 2553)
  แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเงินประกันผลงานสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (1 ต.ค. 2553)
เดือนกันยายน 2553
  ขอให้รายงานและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (22 ก.ย. 2553)
  วิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่มีการหักค่าปรับของโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 (22 ก.ย. 2553)
  วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน 2553 (22 ก.ย. 2553)
  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (14 ก.ย. 2553)
เดือนสิงหาคม 2553
  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (17 ส.ค. 2553)
  การบันทึกรายการขอเบิกเงินกรณีมีค่าปรับสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (9 ส.ค. 2553)
  ขอให้แจ้งข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (2 ส.ค. 2553)
เดือนกรกฎาคม 2553
  การบันทึกแผนการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ PFMS (22 ก.ค. 2553)
  คู่มือการปฏิบัติงานระบบรับและนำส่งผ่าน GFMIS Web Online (12 ก.ค. 2553)
  ซ้อมความเข้าใจในการส่งใบแจ้งหนี้หรือรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า(9 ก.ค. 2553)
  วิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวก้บลูกหนี้เงินยืมโครงการไทยเข็มแข็ง 2555 (7 ก.ค. 2553)
  คู่มือการสร้างเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS Web Online (2 ก.ค. 2553)
เดือนมิถุนายน 2553
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการของส่วนราชการที่มีส่วนราชการในต่างประเทศ (21 มิ.ย. 2553)
  การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ (17 มิ.ย. 2553)
  การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2552 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่ง จูงใจ (14 มิ.ย. 2553)
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มจังหวัดตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (2 มิ.ย. 2553)
เดือนพฤษภาคม 2553
 

การล้างบัญชีพักสินทรัพย์จากการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online (27 พ.ค. 2553)

  วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกลุ่มจังหวัดตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (25 พ.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว159 ลงวันที่ 30 เมษายน 2553 เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติม (3 พ.ค. 2553)
เดือนเมษายน 2553
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 134 ลงวันที่ 9 เม.ย. 53 เรื่อง การแจ้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online (28 เม.ย. 2553)
  กค 0423.3/ว 136 ลงวันที่ 9 เม.ย. 53 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินของส่วนราชการและจังหวัด (9 เม.ย. 2553)
เดือนมีนาคม 2553
  การเรียกรายงานผลการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ MIS (25 มี.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2553 เรื่อง แจ้งความประสงค์การใช้ GFMIS Token key เพื่อปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (23 มี.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว98 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2553 เรื่อง เพิ่มสิทธิการบันทึกข้อมูลใน PFMS Web-Form ของโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (19 มี.ค. 2553)
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 91 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS (16 มี.ค. 2553)
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว26 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2553 (11 มี.ค. 2553)
  กค 0409.3/ ว 81 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มจังหวัดในระบบ GFMIS (3 มี.ค. 2553)
เดือนกุมภาพันธ์ 2553
  หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด (19 ก.พ. 2553)
  กค 0409.3/ว 66 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างเข้าระบบ GFMIS (Upload Excel Form) ผ่าน Web online (18 ก.พ. 2553)
  ที่ กค 0409.3/ว62 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่องแนวปฎิบัติการเบิกจ่ายเงินแทนกันสำหรับโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (15 ก.พ. 2553)
  วิธีปฎิบัติในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของจังหวัดตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฎิบับิตการไทยเข้มแข็ง 2555 (11 ก.พ. 2553)
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินแทนกันสำหรับโครงการหรือแผนงานภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (8 ก.พ. 2553)
  แนวปฏิบัติในการหักล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งประเภทเอกสาร BD และ BF ในระบบ GFMIS (ที่ กค 0409.3/ว42 ลว 28 มกราคม 2553)(2 ก.พ. 2553)
  กค 0423.3/ว 37 ลงวันที่ 27 ม.ค.53 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1 ก.พ. 2553)
เดือนมกราคม 2553
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว38 ลงวันที่ 27 มกราคม 2553 เรื่อง การทดลองนำร่องปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web online (29 ม.ค. 2553)
  กค 0423.3/ว 35 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งในระบบGFMIS (28 ม.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว30 ลงวันที่ 19 ม.ค.2553 เรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS (26 ม.ค. 2553)
  กค 0420.5/ว 14 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในระบบ GFMIS กรณีการเปลี่ยนแปลงหน่วยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (12 ม.ค. 2553)
  ที่ กค 0409.3/ว492 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงสาธารณูปโภค (5 ม.ค. 2553)
  ที่กค 0423.3/ว 483 ลงวันที่ 25 ธ.ค.52 เรื่องวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552(4 ม.ค. 2553)
     
     
     
ระเบียบนโยบายย้อนหลัง ปี 2551|2552|2553