ระเบียบนโยบาย GFMIS
เดือนธันวาคม 2552
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว452 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงาน (14 ธ.ค. 2552)
  กค 0423.3/ว 444 ลงวันที่ 3 ธ.ค.52 เรื่อง การบันทึกสินทรัพย์สำรวจพบในระบบGFMIS ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (9 ธ.ค. 2552)
  กค 0423.3/ว 439 ลงวันที่ 2 ธ.ค.52 เรื่อง ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ(9 ธ.ค. 2552)
  ที่ กค 0409.3/ว446 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกหักผลักส่งกรณีเบิกเงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2552 พ. (8 ธ.ค. 2552)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว440 เรื่องแนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนสำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (3 ธ.ค. 2552)
 
เดือนพฤศจิกายน 2552
  กค 0423.3/ว 427 วันที่ 25 พ.ย.52 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ความรับผิดทางเพ่งและทางละเมิดในระบบGFMIS (30 พ.ย.2552)
  ที่ กค 0409.2/ว 423 ลว 20 พ.ย.52 เรื่อง รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จากระบบ GFMIS (25 พ.ย.2552)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 417 ลงวันที่ 19 พ.ย.52 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีมหาวิทยาลัยในระบบGFMIS (21 พ.ย.2552)
  ที่ กค 0409.3/ว406ลว. 12 พย 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่าย กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปพลางก่อน (14 พ.ย.2552)
 
เดือนตุลาคม 2552
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 362 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เรื่อง การปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังในระบบ GFMIS (20 ต.ค.2552)
  ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 357 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของสำนีกงานจังหวัดในฐานะผู้รับผิดชอบงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด (15 ต.ค.2552)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว105ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (15 ต.ค.2552)
  ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 356 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 เรื่องแนวปฏิบัติในการนำข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเข้าระบบ GFMIS (14 ต.ค.2552)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว352 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2552 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและการปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS (14 ต.ค.2552)
  กค 0423.3/ว 353 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS (14 ต.ค.2552)
 
เดือนกันยายน 2552
  ที่ กค 0406.6/ว338 ลว 30 กันยายน 2552 เรื่อง การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS (24 ก.ย. 2552)
  ที่ กค 0406.6/ว.93 ลว 28 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (11 ก.ย. 2552)
  ที่ กค 0409.3/ว310 ลงวันที่ 10 กันยายน 2552 เรื่อง คู่มือกระบวนการเบิกหักผลักส่งในระบบ GFMIS (10 ก.ย. 2552)
 
เดือนสิงหาคม 2552
  ที่กค 0420.5/ว.269 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2552 เรื่อง ข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของข้อมูลธนาคารในระบบ GFMIS เรื่อง ข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของข้อมูลธนาคารในระบบ GFMIS (24 ส.ค. 2552)
  กค 0423.3/ว 268 การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรสำหรับมหาวิทยาลัย กค 0423.3/ว 268 การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรสำหรับมหาวิทยาลัย (11 ส.ค. 2552)
  ที่ กค 0409.3/ว267 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบGFMIS (10 ส.ค. 2552)
 
เดือนกรกฎาคม 2552
  กค 0423.3/ว 245 เรื่องแนวปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วบงานของรัฐในระบบGFMIS ลว.15/7/52 (16 ก.ค. 2552)
  กค 0423.2/ว243 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 กค 0423.2/ว243 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552เปลี่ยนแปลงบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS (16 ก.ค. 2552)
  ที่ กค 0423.3/ว245 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเดี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐในระบบ GFMIS (15 ก.ค. 2552)
 
เดือนมิถุนายน 2552
  ที่ กค 0409.3/ว 211 เรื่องการบันทึกใบสั่งซื้อสัง่จ้าง(PO)ประเภทของการส่งมอบไม่แน่นอนในระบบ GFMIS (18 มิ.ย. 2552)
  ด่วนที่สุดที่ กค 0406.3/ว 204 เรื่องหลักเกณฑ์การนำเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐส่งคืนคลัง (16 มิ.ย. 2552)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ ว 201 เรื่องการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2551 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ(12 มิ.ย. 2552)
  ที่ กค 0409.4/ ว 196 เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS (10 มิ.ย. 2552)
  ที่ กค 0423.3/ ว 187 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ระหว่างกันของหน่วยงานลักษณะพิเศษ (3 มิ.ย. 2552)
เดือนพฤษภาคม 2552
  ที่ กค 0409.3/ ว 177 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค (27 พฤษภาคมคม 2552)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ ว 170 เรื่อง วิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบย้อนหลัง ในระบบ GFMIS(27 พฤษภาคมคม 2552)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ ว 158 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับที่ได้รับอนุญาตให้เป็นรายได้ของหน่วยงานในระบบ GFMIS (15 พฤษภาคมคม 2552)
เดือนเมษายน 2552
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ ว 151 เรื่อง วันที่ปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังของบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ในระบบ GFMIS
(15 พฤษภาคมคม 2552)
  ที่ กค 0423.3/ ว 147 เรื่องการตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินแทนกัน (15 พฤษภาคมคม 2552)
  ที่ กค 0423.3/ 135 เรื่อง แนวปฏิบัติในการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังของบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ในระบบ GFMIS
(15 พฤษภาคมคม 2552)
  ด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ ว 131 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายมุมมองรหัสงบประมาณ (Fund Center) ใน MIS ของระบบ GFMIS
(15 พฤษภาคมคม 2552)
เดือนมีนาคม 2552
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3 / ว 95 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน และบุคลากรของรัฐในระบบ GFMIS (25 มีนาคม 2552)
  ที่ กค 0423.3 / ว 102 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน และบุคลาการของรัฐในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการต้นสังกัดของผู้มีสิทธิรับเงิน (25 มีนาคม 2552)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/06724 เรื่อง การเปิดระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน และบุคลากรภาครัฐ (25 มีนาคม 2552)
  ที่ กค 0423.3/ ว 97 เรื่อง หลักเกณฑ์ทางบัญชีในการปิดหน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS (20 มีนาคม 2552)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/05720 เรื่อง ขอเชิญประชุม เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (19 มีนาคม 2552)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/05719 เรื่อง ขอเชิญประชุม เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (19 มีนาคม 2552)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ ว 21 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS (16 มีนาคม 2552)
  ที่ กค 0406.6/ว 85 เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่าย (16 มีนาคม 2552)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 84 ลว 12 มีนาคม 2552 เรื่อง โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 มีนาคม 2552)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 75 เรื่อง วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษปีงบประมาณ พ.ศ.2551(10 มีนาคม 2552)
  ที่ กค 0423.3/ว 61 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำส่งรายได้แผ่นดินของทุนหมุนเวียนในระบบ GFMIS (4 มี.ค.2552)
เดือนกุมภาพันธ์ 2552
  ที่ กค 0423.3/ว 53 เรื่อง การจัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด (26 ก.พ.2552)
  ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 51 เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (26 ก.พ.2552)
  ที่ กค 0423.3/ว 30 เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (4 ก.พ.2552)
เดือนมกราคม 2552
  ด่วนมาก ที่ กค 0420.5/ว 12 เรื่อง ขอความร่วมมือให้เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (22 ม.ค. 2552)
  ที่ กค 0409.3/ว 9 ลว. 15 มกราคม 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการสำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2551 พ. (16 ม.ค. 2552)
  ที่ กค 0420.2/ว 5 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของข้อมูลธนาคารในระบบ GFMIS (9 ม.ค. 2552)
ระเบียบนโยบายย้อนหลัง ปี 2551|2552