GFMIS กับกรมบัญชีกลาง หลังจากการย้ายที่ทำการใหม่ อยู่ในสถานะที่เหมือนเดิมหรือเป็นอย่างไร
 
   
 
 
  ระบบบัญช
 
  ระบบงบประมาณ
 
  ระบบรับและนำส่ง
 
  ระบบเบิกจ่าย
 
ระบบสินทรัพย
 
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 
Excel Loader
   และ Web  Report
 
GFMIS Token Key

 

ระบบรับและนำส่ง
 
 

ถาม:    ไม่สามารถนำส่ง R1 ได้ ระบบฟ้องว่า ระบุการกำหนดหรือคีย์อ้างอิง3ให้ถูกต้อง และวันที่คิดมูลค่าให้ถูกต้อง
ตอบ:   การทำรายการ R1 จะต้องระบุรายละเอียดตรงช่องการกำหนด คีย์อ้างอิง 3 และวันที่คิดมูลค่าให้ตรงกับใบ Pay in - Slipถาม:    นำส่ง นส.02-1 ระบบฟ้องว่า ไม่สามารถทำรายการเอกสาร R1 รหัสบัญชี 1101010112 แหล่งของเงิน 5226000 คีย์ผ่านรายการ 40
ตอบ:  กรณีการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ให้ระบุแหล่งของเงินเป็น 5219400 ไม่ใช่ 5226000

ถาม:    นำส่ง R2 แล้วแต่นำส่ง RX ไม่ได้ ระบบฟ้องว่า เลขที่เอกสารในการอ้างอิงไม่ถูกต้อง (ระบุปี ค.ศ. 2หลัก เอกสารและรหัสหน่วยงาน)
ตอบ:   รูปแบบการระบุรายการอ้างอิงจะต้องระบุเป็น ปี ค.ศ. (2 หลัก) + เ ลขที่เอกสารนำส่ง (R2) + รหัสหน่วยงาน (4 หลัก) แต่ในกรณีเบิกเกินส่งคืน เอกสาร RX ตรงการอ้างอิงให้อ้าง ปี ค.ศ. (2 หลัก) + เลขที่เอกสารตั้งเบิก (10 หลัก) + รหัสหน่วยงาน (4 หลัก)

  ถาม:    บันทึกจัดเก็บรายได้แผ่นดิน ผ่านคำสั่งงาน ZRP_RA ระบบฟ้องว่า บรรทัด 001 ไม่ได้ระบุรหัสรายได้ หรือแหล่งเงิน 5119200 ไม่ถูกต้อง จะแก้ไขอย่างไร
ตอบ:   ช่องคีย์อ้างอิง 1 ให้ระบุรหัสรายได้ 3 หลักให้สัมพันธ์กับแหล่งของเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0409.2/74ถาม:    นำส่งข้อมูลการนำส่งเงินนอกงบประมาณ ด้วยแบบฟอร์ม นส.02-2 แล้ว ปรากฏว่าได้เลขที่เอกสารนำส่ง 13XXXXXXXX แต่ไม่ได้เลขที่เอกสารปรับเงินฝากคลัง 16XXXXXXXX จะแก้ไขอย่างไร
ตอบ:   ให้ส่วนราชการทำการกลับรายการเอกสารนำส่งเงินเลขที่ 13XXXXXXXX ฉบับเดิม และบันทึก นส.02-2 ฉบับใหม่ โดยระบุข้อมูลในช่องรหัสเจ้าของเงินฝากและรหัสบัญชีเงินฝากให้ถูกต้องแล้วนำส่งใหม่

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  โทรศัพท์ 0 2298 6341-3 โทรสาร 0 2298 6344 Best view: :1024x768 pixel: medium size
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ : เมื่อ 9 พ.ค. 2550