GFMIS กับกรมบัญชีกลาง หลังจากการย้ายที่ทำการใหม่ อยู่ในสถานะที่เหมือนเดิมหรือเป็นอย่างไร
 
   
 
 
  ระบบบัญช
 
  ระบบงบประมาณ
 
  ระบบรับและนำส่ง
 
  ระบบเบิกจ่าย
 
ระบบสินทรัพย
 
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 
Excel Loader
   และ Web  Report
 
GFMIS Token Key

 

ระบบสินทรัพย์

 
 

ถาม:    ทำการประมวลค่าเสื่อมราคาที่คำสั่งงาน ZAFAB ระบบฟ้องว่า ผ่านรายการเอกสารโดยผู้ใช้ภายในช่วง เลขที่เอกสาร
ตอบ:   เนื่องจากมีการประมวลผลค่าเสื่อมราคาในเวลาใกล้เคียงกันหลายครั้ง โดยที่ status ยังไม่ complete ทำให้งวดที่มีการประมวลค่าเสื่อมก่อนหน้าไม่สมบูรณ์ แนวทางในการแก้ไขคือ จะต้องแจ้งปัญหาไปที่ Helpdesk เพื่อประสานงานให้ทางระบบทำการรีเซ็ท โดยจะแก้ไขช่วงเลขที่เอกสารให้ และจะต้องประมวลค่าเสื่อมราคา ในงวดก่อนหน้าอีกครั้ง โดยเลือกประมวลซ้ำ


 

ถาม:    เมื่อประมวลค่าเสื่อมราคา Status ขึ้นเป็น Complete แล้ว แต่เมื่อเรียกดู สปูลงาน ระบบฟ้อง No list available
ตอบ:  เนื่องจากไม่ได้มีการตั้งค่า Time of Print ให้เป็น Send to SAP Spooler Only for now แนวทางในการแก้ไขคือ เมื่อกด F9
แล้วจะปรากฏหน้าต่างของพารามิเตอร์การพิมพ์แบบแบคกราวน์ จะต้องคลิกไปที่ คุณสมบัติ เพื่อเข้าไปตั้งค่าพารามิเตอร์เวลาในการพิมพ์
ใน
Field ของ Time of Print จะต้องตั้งค่าให้เป็น Send to SAP Spooler Only for now

เมื่อ Double Click ตั้งค่าเป็น ส่งไปยังสปูล SAP เท่านั้นในขณะนี้ แล้ว ให้ไปตั้งค่าที่ Time of Print

ถาม:    ล้างบัญชีพักสินทรัพย์เข้าเป็นครุภัณฑ์ผิดหมวด ต้องแก้ไขอย่างไร
ตอบ:   ต้องตรวจสอบก่อนว่า สินทรัพย์มีการประมวลไปแล้วหรือยัง
           ถ้าสินทรัพย์ยังไม่มีการประมวลผลค่าเสื่อม
                          - กรณีที่ล้างบัญชีพักครุภัณฑ์เข้าเป็นสินทรัพย์รายตัวหรือล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นงานระหว่างทำ   สามารถกลับรายการได้ที่คำสั่งงาน ZFI_FBRA
                          - กรณีที่ล้างงานระหว่างทำเข้าเป็นสินทรัพย์รายตัวสามารถกลับรายการได้ที่คำสั่งงาน AIST
            แต่ถ้ามีการประมวลค่าเสื่อมราคาไปแล้วจะต้องสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์หมวดที่ถูกต้อง แล้วทำการโอนสินทรัพย์จากตัวที่ผิดเข้าตัวที่ถูกที่คำสั่งงาน้ ABUMN

ถาม:   ล้างบัญชีพักสินทรัพย์เข้าเป็นสินทรัพย์รายตัว มาตรวจพบภายหลังพบว่า มีมูลค่าที่เป็นส่วนของค่าใช้จ่ายรวมเข้าไปด้วย ต้องแก้ไขอย่างไร
ตอบ:  -  ถ้าสินทรัพย์ยังไม่ได้ประมวลผลค่าเสื่อม ให้กลับรายการที่ ZFI_FBRA
          -  ถ้าสินทรัพย์มีการประมวลค่าเสื่อมราคาไปแล้ว จะต้องตัดจำหน่ายสินทรัพย์จำนวนที่เป็นค่าใช้จ่ายออกที่คำสั่งงาน ABAVN แล้วทำการปรับปรุงบัญชีที่คำสั่งงาน ZGL_JV โดย  
            Dr.บัญชีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง                              XX
           Cr. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตัดจำหน่ายออกไป               XX

ถาม:    ล้างบัญชีพักสินทรัพย์เข้าเป็นสินทรัพย์รายตัวแล้ว แต่เมื่อเรียกรายงาน FBL3N เพื่อดูรายการคงค้างพบว่าบัญชีพักดังกล่าวยังค้างอยู่ แต่จะมีเอกสารที่ได้จากการทำ F-04 ประเภท AA ค้างอยู่ด้วยทางด้าน Cr.
ตอบ:   จับคู่เคลียร์เอกสารตั้งเบิกหรือเอกสารตรวจรับแล้วแต่กรณีกับเอกสารที่ขึ้นต้นด้วยเลข 5 ที่ได้จากการบันทึก F-04 ประเภท AA ที่ F-04 ประเภท JJ
 
-เรียก FBL3N ตรวจสอบรายการคงค้าง

  -F-04 ประเภท JJ

-ระบุเลขบัญชี

  -คลิกเลือกประมวลผลรายการเปิด และ ระบุเลขเอกเอกสารที่ยังยังค้างอยู่

- ดับเบิ้ลคลิกเลือกบรรทัดรายการ ให้ผลต่างเป็น 0

เมื่อกด Back กลับไปแล้วระบบจะไม่แสดงคู่บัญชีสามารถกด Save ได้เลย ได้เลขเอกสารข้นต้นด้วยเลข 9

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  โทรศัพท์ 0 2298 6341-3 โทรสาร 0 2298 6344 Best view: :1024x768 pixel: medium size
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ : เมื่อ 9 พ.ค. 2550