GFMIS MENU
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ค้นหา
คลิกปุ่ม   เพื่อคันหา

 โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายกุลเศขร์ ลิมปิยากร ผู้อำนวยการกองระบบการคลังภาครัฐ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

 โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด

โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมมิโด ถนนประดิพัทธิ์ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และชี้แจงแนวทางของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ให้การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ดำเนินไปด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดรุ่นที่ 2 จัดขึ้นใน วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 ประกาศรางวัลการประกวดโครงการการออกแบบตราสัญลักษณ์

ประกาศรางวัลการประกวดโครงการการออกแบบตราสัญลักษณ์ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS Thai)

 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดรุ่นที่ 1 จัดขึ้นใน วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS รุ่นที่ 3 จัดขึ้นใน วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

  โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS รุ่นที่ 2 จัดขึ้นใน วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

  โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1 จัดขึ้นใน วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณ และระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณ และระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS รุ่นที่ 3 จัดขึ้นใน วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณ และระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณ และระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS รุ่นที่ 2 จัดขึ้นใน วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณ และระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณ และระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1 จัดขึ้นใน วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับทุนหมุนเวียน รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับทุนหมุนเวียน รุ่นที่ 2 จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับทุนหมุนเวียน รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับทุนหมุนเวียน รุ่นที่ 1 จัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 7 ถึงรุ่นที่ 9

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 จัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 4 ถึงรุ่นที่ 6

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 จัดขึ้นในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด จำนวน 2 รุ่น <br /> โดยมีกำหนดจัดฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 และรุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 
โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

 
โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ VDO Conference และผ่านระบบ Intranet ให้กับสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง 

 
โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS รุ่นที่ 4

โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS รุ่นที่ 4 จัดขึ้นวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง 

 
โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS รุ่นที่ 3 จัดขึ้นวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง 

 
โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS รุ่นที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง 

 
โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง 


 
โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 กันยายน 2560 

 
การจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ VDO Conference

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ VDO Conference และผ่านระบบ Intranet ให้กับสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง 

 
โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online รุ่นที่ 5

โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
รุ่นที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง 

 
โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online รุ่นที่ 4

โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online รุ่นที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง 

 
โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online รุ่นที่ 3

โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
รุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง 

 
โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online รุ่นที่ 2

โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง 

 
โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online รุ่นที่ 1

โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง 

 
โครงการฝึกอบรบเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online (สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด)

โครงการฝึกอบรบเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online (สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด) รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง 

 
โครงการฝึกอบรบเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online (สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด)

โครงการฝึกอบรบเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online (สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด) รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง 

 
โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธาน ในพิธีเปิด “โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ” ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 31 สิงหาคม 2559 

 
การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผ่านระบบ VDO Conference

นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับสำนักงานคลังเขตทั้ง 9 เขต โดยถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านเครือข่าย Intranet ของกรมบัญชีกลาง ไปยังสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. 

 
การติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559

 นางญาณี แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังปัญหา พร้อมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 ของส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559

 

 
การติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน พ.ศ.2559

 นางญาณี แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังปัญหา พร้อมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 ของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน พ.ศ.2559

 

 
การติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน พ.ศ.2559

  นางญาณี แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังปัญหา พร้อมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 ของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

 

 
โครงการเสริมศักยภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 - 2 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

 โครงการเสริมศักยภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 - 2 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ GFMIS สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานระบบ GFMIS อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ

 

 
โครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพบุคลากรกรมบัญชีกลางด้านการเงินการคลังภาครัฐ

  โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรกรมบัญชีกลางด้านการเงินการคลังภาครัฐ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลางให้มีความรู้ ความเข้าใจกฏหมายการเงินการคลัง รวมถึงเข้าใจขั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบภายใน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

 
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวร และ ระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS รุ่นที่ 2

  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวร และ ระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 

 
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวร และ ระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1

  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวร และ ระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 

 
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณในระบบ GFMIS รุ่นที่ 2

 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 

 
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายวิทยาการการเงินในระบบ GFMIS รุ่นที่ 8 (กองทัพอากาศ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 12 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายวิทยาการการเงินในระบบ GFMIS รุ่นที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 12 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 
“โครงการเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2”

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2 ” ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2558 ...

 
“โครงการเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 1”

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 1 ” ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2558 ...

 
โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ” ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 7 กันยายน 2558 ...

 
การติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 ของส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

นางธัชดา จิตมหาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังปัญหา พร้อมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 ของส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2558

 
การติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 ของส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

นางธัชดา จิตมหาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังปัญหา พร้อมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 ของส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558

 
การติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 ของส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2558

นางธัชดา จิตมหาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังปัญหา พร้อมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 ของส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฏาคม 2558

 
การติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 ของส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2558

นางธัชดา จิตมหาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังปัญหา พร้อมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 ของส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฏาคม 2558

 
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชี ผ่าน Web Online รุ่นที่ 5

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชี ผ่าน Web Online รุ่นที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 
โครงการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากรายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของระบบ GFMIS

โครงการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากรายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของระบบ GFMIS ขึ้นให้แก่บุคลากรของสำนัก GFMIS และสำนักงานคลังเขต 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชี ผ่าน Web Online รุ่นที่ 4

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชี ผ่าน Web Online รุ่นที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชี ผ่าน Web Online รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชี ผ่าน Web Online รุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 
โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดขึ้นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชี ผ่าน Web Online รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชี ผ่าน Web Online รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง


 
   บอกกล่าว...เล่าขาน
มีอะไรใหม่

แผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (18 พฤศจิกายน 2562)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนสิงหาคม 2562 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (13 พฤศจิกายน 2562)
ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2562 (2 ตุลาคม 2562)
การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562 พลางก่อน สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (1 ตุลาคม 2562)
การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562 พลางก่อน สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (1 ตุลาคม 2562)
การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562 พลางก่อน (ยกเว้น หน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และองค์การบริหารส่วนจังหวัด) (1 ตุลาคม 2562)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมิถุนายน 2562 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (18 กันยายน 2562)

GFMIS Helpdesk ขยายเวลาทำการเพิ่มเติมในเดือนกันยายน 2562 (13 กันยายน 2562)

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (9 กันยายน 2562)

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤษภาคม 2562 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (30 สิงหาคม 2562)

โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (16 สิงหาคม 2562)

ข้อมูลการ Mapping เอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (9 สิงหาคม 2562)

รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (9 สิงหาคม 2562)

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณและระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS (25 กรกฏาคม 2562)

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS (25 กรกฏาคม 2562)

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (24 กรกฏาคม 2562)

โครงการ “ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS กรณีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” (19 กรกฏาคม 2562)

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนเมษายน 2562 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (11 กรกฏาคม 2562)

โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 กรกฏาคม 2562)

ขอเชิญชวนร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ New GFMIS Thai ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท (26 มิถุนายน 2562)

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมีนาคม 2562 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (14 มิถุนายน 2562)

เอกสารประกอบคำบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับทุนหมุนเวียน (12 มิถุนายน 2562)

โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS (31 พฤษภาคม 2562)

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (23 พฤษภาคม 2562)

โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณและระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ GFMIS (15 พฤษภาคม 2562)

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับทุนหมุนเวียน (7 พฤษภาคม 2562)

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมกราคม 2562 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (10 เมษายน 2562)

ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนมีนาคม 2562 (2 เมษายน 2562)

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนธันวาคม 2561 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (15 มีนาคม 2562)

เอกสารประกอบคำบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ (15 มีนาคม 2562)

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤศจิกายน 2561 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (13 กุมภาพันธ์ 2562)
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ (5 กุมภาพันธ์ 2562)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกรกฎาคม 2561 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (16 มกราคม 2562)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกันยายน 2561 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (20 ธันวาคม 2561)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกรกฎาคม 2561 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (17 ตุลาคม 2561)
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง URL ในการเข้าใช้งานระบบ GFMIS Web Vendors และ GFMIS Web Report (1 ตุลาคม 2561)
ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2561 (1 ตุลาคม 2561)
ด่วนที่สุด แนวปฏิบัติเรื่องการระบุข้อมูลสัญญาในการสร้างเอกสารสำรองเงินประเภท CX ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว98 (26 กันยายน 2561)
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (20 กันยายน 2561)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมิถุนายน2561 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (18 กันยายน 2561)
GFMIS Helpdesk ขยายเวลาทำการเพิ่มเติมในเดือนกันยายน 2561 (14 กันยายน 2561)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (31 สิงหาคม 2561)
วีดิทัศน์ประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30 สิงหาคม 2561)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤษภาคม2561 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (23สิงหาคม 2561)
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนเมษายน2561ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (17 กรกฎาคม 2561)
ระบบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จะไม่สามารถทำรายการได้ชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. (13 กรกฏาคม 2561)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมีนาคม 2561ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (25 มิถุนายน 2561)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกุมภาพันธ์2561ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (17พฤษภาคม 2561)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมกราคม2561ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS(21 เมษายน 2561)
แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (2 เมษายน 2561)
ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนมีนาคม 2561(2 เมษายน 2561)
แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (19 มีนาคม 2561)
วิธีการแก้ไขกรณีพบข้อความ “Not Support Browser” เมื่อใช้งานระบบ GFMIS Web online (22 กุมภาพันธ์ 2561)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤศจิกายน 2560 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (15 กุมภาพันธ์ 2561)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนตุลาคม2560ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (22 มกราคม 2561)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกันยายน 2560ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (15 ธันวาคม 2560)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนสิงหาคม2560ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (22 พฤศจิกายน 2560)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกรกฎาคม 2560 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (31 ตุลาคม 2560)
ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2560 (04 ตุลาคม 2560)
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (03 ตุลาคม 2560)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมิถุนายน2560ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (27กันยายน 2560)
GFMIS Helpdesk ขยายเวลาทำการเพิ่มเติมในเดือนกันยายน 2560 (18 ก.ย. 2560)
วิดีทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (13 ก.ย. 2560)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ก.ย. 2560)
โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560(11 ส.ค. 2560)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนเมษายน2560ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (26 ก.ค. 2560)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกุมภาพันธ์2560ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (21 มิ.ย. 2560)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนในระบบ GFMIS ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น.
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกุมภาพันธ์2560ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (2 มิ.ย. 2560)
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ (24 มี.ค. 2560)
ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนมีนาคม 2560 (07 มี.ค. 2560)
รหัสกิจกรรมหลักเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และรหัสงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2560(1 มี.ค. 2560)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤศจิกายน 2559ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (28 ก.พ. 2560)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนตุลาคม 2559ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (9 ก.พ. 2560)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online (28 ธ.ค. 2559)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกันยายน 2559 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (14 ธ.ค. 2559)
โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online (9 ธ.ค. 2559)
ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2559  (10 ตุลาคม 2559)
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (27 กันยายน 2559)
GFMIS Helpdesk ขยายเวลาทำการเพิ่มเติมในเดือนกันยายน 2559 (16 กันยายน 2559)
ขอให้ส่วนราชการแจ้งข้อมูลเงินจูงใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558 ตาม ว.95 ภายใน 14 กันยายน 2559 (13 กันยายน 2559)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมิถุนายน 2559ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (9 กันยายน 2559)


ระเบียบนโยบายย้อนหลัง 
Link Web
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนการปฏิบัติงานไทยเข้มแข็ง 2555 (17 ก.ย. 2552)
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading partner) ในระบบ GFMIS (28 ต.ค. 2551)
คู่มือกระบวนงานการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (ปรับปรุงใหม่) (7 ต.ค.2551)
คู่มือการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังในระบบ GFMIS (24 ก.ย.2551)
งบทดลองก่อนปรับผังบัญชี Version 2551 ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 (6 พ.ค.2551)
คำถามที่พบบ่อยเรื่องการปรับผังบัญชีใหม่ (28 เม.ย.2551)
ผังบัญชี Version 2551 (22 เม.ย.2551)
ด่วนที่สุด การปิดงวดบัญชีไตรมาส 4 (งวด 10 – 12) ปีงบประมาณ 2550 (1 พ.ย. 2550)
การปิดงวดบัญชีในปีงบประมาณ 2550 ในระบบ GFMIS (11 พ.ค. 2550)  
สรุปขั้นตอนการปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน (J7_1 และ J7_2) สำหรับรายการที่เป็นการผลักส่งจากงบประมาณ 2549 พ. เป็นงบประมาณ 2550 (19 มี.ค. 2550)  
คู่มือการบันทึกบัญชีสำหรับการปรับหมวดรายจ่าย (J7) สำหรับรายการที่ใช้รหัสงบประมาณ 2549 พ. (6 ก.พ. 2550)
 
   
   
ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนมีนาคม 2558 (2 เม.ย. 2558)
การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตามเกณฑ์จัดสรรของสำนักงาน ก.พ.ร. จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ และรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (29 พ.ย. 2556)
ข้อมูลการเบิกหักผลักส่งงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2557 เพื่อชดใช้งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน (17 ต.ค. 2556)
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (14 ต.ค. 2556)
ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2556 (4 ต.ค. 2556)
การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน (3 ต.ค. 2556)
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ต.ค. 2555)
ระบบ GFMIS ปิดการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป (29 มิ.ย. 2555)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสำหรับเจ้าหน้าที่กองแผนงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS (27 มี.ค. 2555)
การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในระบบ GFMIS (26 มี.ค. 2555)
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ปรับปรุงรหัสงบประมาณงบกลาง) (22 ก.พ. 2555)
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (9 ก.พ. 2555)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน (ว 29)(9 ก.พ. 2555)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน (ว 33) (9 ก.พ. 2555)
การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยใช้งบประมาณ 2554 พลางก่อน (5 ต.ค. 2554)
โครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ รุ่นที่ 2 – 7 (21 ธ.ค. 2553)
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (4 ต.ค. 2553)
การเรียกรายงาน MIS และ EIS จากระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ (01 ต.ค. 2553)
รายชื่อโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ต้องบันทึกในระบบ PFMS (สถานะข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม 2553) (25 พ.ค. 2553)
รายชื่อโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ต้องบันทึกในระบบ PFMS (8 เม.ย. 2553)
รายชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ยังไม่บันทึกในระบบ PFMS (17 มี.ค. 2553)
รหัสงบประมาณสำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รอบที่ 2 ( 5 ก.พ. 2553)
รหัสงบประมาณสำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (18 ธ.ค.2552)
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (28 ต.ค.2552)
ขอความร่วมมือให้รีบดำเนินการจัดสรรงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 พ. (27 ต.ค.2552)
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (26 ต.ค.2552)
 
   
   
ข้อควรระวังในการเลือกประเภทเงินที่นำส่งในใบ Pay - in Slip (11 ก.ย.2551)
การใช้งานใบนำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร (Pay-in Slip) แบบใหม่ (29 ก.พ. 2551)
คู่มือกระบวนการการกระทบยอด (ส่วนขยาย) (29 ก.พ. 2551)
คู่มือการตรวจสอบรายการคงค้างของบัญชีพักเงินนำส่ง (ส่วนขยาย) (29 ก.พ.2551)
คู่มือการเรียกรายงานเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการยกยอด ณ ต้นปี (29 ก.พ.2551)
คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS สำหรับผู้ใช้ GFMIS Terminal (28 ก.พ. 2551)
คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS สำหรับผู้ใช้ Excel Loader (28 ก.พ. 2551)
ด่วนที่สุด การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (27 ก.พ. 2551)
เอกสารสำรองเงิน SC ที่ถูกเปลี่ยนแปลงจากเอกสารสำรองเงิน SB เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการเบิกแทน (ปรับปรุงครั้งที่ 10) (25 ก.พ. 2551)
การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS แบบใหม่ (22 ก.พ. 2551)
 
 

   
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤศจิกายน 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (17 มี.ค. 2557)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนตุลาคม 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (3 ก.พ. 2556)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกันยายน 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (29 พ.ย. 2556)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนสิงหาคม 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS(8 พ.ย. 2556)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกรกฎาคม 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS(29 ต.ค. 2556)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมิถุนายน 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS(18 ก.ย. 2556)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤษภาคม 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS(7 ส.ค.2556)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนเมษายน 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS(27 มิ.ย.2556)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมีนาคม 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS(12 มิ.ย.2556)
แจ้งผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รอบเดือนมีนาคม 2556 ด้วยใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และเอกสารสำรองเงิน เพิ่มเติม ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 56 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 (11 มิ.ย.2556)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนตุลาคม 2555 – มกราคม 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (11 เม.ย.2556)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมิถุนายน 2555 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (19 ต.ค. 2555)
แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (User) ในระบบ GFMIS (27 ส.ค. 2555) (27 ส.ค. 2555)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนสิงหาคม 2554 (เพิ่มเติม) ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (31 ก.ค. 2555)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมีนาคม 2555 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (11 ก.ค. 2555)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS(13 มิ.ย. 2555)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมกราคม 2555 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (4 พ.ค. 2555)
ข้อมูลการ Mapping เบิกจ่ายที่กรมบัญชีกลางดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอบที่ 4 (25 เม.ย.2555)
แจ้งผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รอบเดือนมีนาคม 2555 ด้วยใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และเอกสารสำรองเงิน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 19 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 (5 เม.ย.2555)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤศจิกายน 2554 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (26 มี.ค. 2555)
ข้อมูลการ Mapping เบิกจ่ายที่กรมบัญชีกลางดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอบที่ 2 (20 มี.ค. 2555)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนตุลาคม 2554 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (29 ก.พ. 2555)
ข้อมูลการ Mapping เบิกจ่ายที่กรมบัญชีกลางดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (27 ก.พ. 2555)
ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ระบบไม่ดำเนินการยกเลิกให้ เนื่องจากใช้รหัสงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แล้ว (23 ก.พ. 2555)
ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ Mapping รหัสงบประมาณปี 2555 เพื่อชดใช้งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม PO ที่ยกเลิก) (17 ก.พ. 2555)
ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ Mapping รหัสงบประมาณปี 2555 เพื่อชดใช้งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม ง.241) (16 ก.พ. 2555)
ส่งข้อมูลการเบิกจ่ายที่ Mapping รหัสงบประมาณปี 2555 เพื่อชดใช้งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน (13 ก.พ. 2555)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกันยายน 2554 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (26 ธ.ค. 2554)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนสิงหาคม 2554 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (1 ธ.ค. 2554)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกรกฎาคม 2554 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (4 พ.ย. 2554)
ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินรอบเดือนกันยายน 2554 (เพิ่มเติมวันที่ 17 ต.ค. 2554) (17 ต.ค. 2554)
ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินรอบเดือนกันยายน 2554 (เพิ่มเติมวันที่ 6 ต.ค. 2554) (6 ต.ค. 2554)
ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2554 (5 ต.ค. 2554)
การตรวจสอบข้อมูลการยกยอดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) / เอกสารสำรองเงินของปีงบประมาณ 2547 – 2554 (5 ต.ค. 2554)
การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online (28 ก.ย. 2554)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมีนาคม 2554 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (11 ก.ค. 2554)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับโครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับกองทุน/ เงินทุนหมุนเวียน (6 ก.ค. 2554)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับโครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับหน่วยงานอิสระและองค์การมหาชน (6 ก.ค. 2554)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับโครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับรัฐวิสาหกิจ (6 ก.ค. 2554)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับโครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับส่วนราชการส่วนกลาง (6 ก.ค. 2554)
คู่มือการบันทึกรายการขอเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่าน GFMIS Web Online (6 ก.ค. 2554)
คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online (27 มิ.ย. 2554)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบสินทรัพย์ สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต สำนักงานคลังจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่ทำหน้าที่ Trainer และ Helper (13 มิ.ย. 2554)
ข้อมูลรหัสงบประมาณ (16 หลัก) ของปีปัจจุบันที่ซ้ำกับปีก่อนหน้า (11 ก.พ. 2554)
การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS (21 ธ.ค. 2553)
การบันทึกรายการขอจ่ายที่อ้างอิงเอกสารขอเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระบบ GFMIS (5 ต.ค. 2553)
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (16 ก.ย. 2553)
การประมวลผลจ่ายเงินในระบบ GFMIS (02 มี.ค. 2553)
การบันทึกรายการขอเบิกเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เพื่อชดใช้ใบสำคัญ เพื่อจ่ายให้ยืม และกรณีมีค่าปรับในคำขอเบิก (3 ก.พ. 2553)
ข้อมูลเงินกันที่ได้รับการอนุมัติ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 464 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 (22 ธ.ค.2552)
ด่วนที่สุด กรุณาตรวจสอบวงเงินกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน (17 ธ.ค. 2552)
ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ Mapping รหัสงบประมาณปี 2553 เพื่อชดใช้งบประมาณปี 2552 ไปพลางก่อน (ปรับปรุงใหม่) (26 พ.ย.2552)
คู่มือกระบวนงานบันทึกรายการในระบบ GFMIS สำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (9 พ.ย.2552)
การตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินจากโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (3 พ.ย. 2552)
การขอเบิกเงินงบประมาณ พ.ศ. 2552 พลางก่อน และการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของงบประมาณ พ.ศ. 2552 พลางก่อน (ปรับปรุงใหม่) (26 ต.ค.2552)
 
   

   
แนวทางการปรับปรุงรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หลังจากระบบ GFMIS ได้ดำเนินการผลักส่งยอดเบิกจ่ายจากงบประมาณ 2549 พ. ไปงบประมาณ 2550 (2 ก.พ. 2550)  
 
 

   
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (28 ก.ย. 2555)
ช่องทางการติดต่อสื่อสารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในระบบ GFMIS (12 พ.ค. 2554)
แบบฟอร์ม สญ.01 และบส.04 ในการแนบไฟล์สำหรับ Web Online (5 เม.ย. 2553)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับส่วนราชการส่วนกลาง (23 ก.พ. 2553)
โครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้างสำหรับส่วนราชการส่วนกลาง รุ่นที่ 1 -5 ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2553 (10 ก.พ. 2553)
ช่องทางการบันทึกรายการผ่านระบบ Web Online (26 ม.ค. 2553)
คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online (22 ม.ค. 2553)
การตรวจสอบข้อมูลการยกยอดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) / เอกสารสำรองเงินของปีงบประมาณ 2547 - 2552 (7 ต.ค.2552)
คู่มือการบันทึก PO ที่มีการส่งมอบไม่แน่นอน (10 มิ.ย. 52)
ขอให้แจ้งรายละเอียดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ของหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (17 ก.พ.2552)
 
   


   
ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนมีนาคม 2557 (4 เม.ย. 2557)
กรมบัญชีกลางขอเลื่อนการฝึกอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (7 ก.พ. 2557)
กรมบัญชีกลางขอเลื่อนโครงการเสริมศักยภาพของสำนักงานคลังเขต คลังจังหวัด และกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลาง วันที่ 11-13 ธ.ค. 2556 (3 ธ.ค. 2556)
กรมบัญชีกลางขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมการกำกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 27-28 พ.ย. 2556 (26 พ.ย. 2556)
กรมบัญชีกลางขอเลื่อนการฝึกอบรมในเดือนมกราคม 2557 (8 ม.ค. 2557)
ระบบ GFMIS จะปิดทำการเพื่อยกยอดข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินฝากคลังตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 GFMIS (30 ก.ย. 2556)
วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการเสริมศักยภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของคลังเขต และคลังจังหวัด (29 พ.ค. 2556)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเสริมศักยภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของคลังเขต และคลังจังหวัด (29 พ.ค. 2556)
วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ (New User) รุ่นที่ 1-3 (28 พ.ค. 2556)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ (New User) รุ่นที่ 1-3(28 พ.ค. 2556)
วีดิทัศน์ ประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบน Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางระดับกรม เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online รุ่นที่ 1 – 6 (27 พ.ค. 2556)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบน Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางระดับกรม เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online รุ่นที่ 1 – 6 (27 พ.ค. 2556)
วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการจัดทำและปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1 – 3 (22 พ.ค. 2556)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการจัดทำและปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1 – 3 (22 พ.ค. 2556)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (21 พ.ค. 2556) (21 พ.ค. 2556)
วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม GFMIS Web Online สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต คลังจังหวัด ที่เป็น Trainer (21 พ.ค. 2556)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม GFMIS Web Online สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต คลังจังหวัด ที่เป็น Trainer (21 พ.ค. 2556)
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2684 4444 สำหรับติดต่อ GFMIS Helpdesk ยกเลิกการใช้บริการ (12 ก.พ. 2556)
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2684 4444 สำหรับติดต่อ GFMIS Helpdesk งดใช้บริการชั่วคราว กรุณาติดต่อหมายเลข 0 2298 6341 (2 ต.ค. 2555)
ระบบ GFMIS จะปิดทำการเพื่อยกยอดข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินฝากคลังตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 – วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 (25 ก.ย. 2555)
การจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผ่านระบบ VDO Conference (22 ส.ค. 2555)
การตรวจสอบสิทธิการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (ว 173) (15 พ.ค.2555)
คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าของโครงการฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (PFMS-FRP) ใน Web Form และ E-Form ผ่านระบบ GFMIS Web Online (17 เม.ย.2555)
ข้อมูลการ Mapping เบิกจ่ายที่กรมบัญชีกลางดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอบที่ 3 (3 เม.ย.2555)
สิทธิคำสั่งงาน (Transaction Code) ของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card)(30 มี.ค. 2555)
โครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่กองแผนงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS (22 มี.ค. 2555)
เงินรางวัลสำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี และ อปท. ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (16 มี.ค. 2555)
โครงการฝึกอบรมระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการส่วนกลางระดับกรม รุ่นที่ 5 (12 มี.ค. 2555)
ระบบ GFMIS จะปิดทำการเพื่อบำรุงรักษาระบบ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 06.00 น. (8 มี.ค. 2555)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ SAP R/3 สำหรับกรมจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (3 ก.พ. 2555)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Web Online สำหรับสำนักงานจังหวัด (1502) (3 ก.พ. 2555)
GFMIS Helpdesk เปิดทำการในวันที่ 27 28 และ 31 ตุลาคม 2554(26 ต.ค. 2554)
ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงาน GFMIS (GFMIS Helpdesk)(20 ต.ค. 2554)
ระบบ GFMIS จะปิดทำการเพื่อยกยอดข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินฝากคลังตั้งแต่วันที่ 1-4 ตุลาคม 2554 (28 ก.ย. 2554)
วีดิทัศน์การบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (12 ก.ย. 2554)
ระบบ GFMIS จะปิดทำการเพื่อบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 0.00 - 4.00 น. (9 ส.ค. 2554)
การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ GFMIS Token Key ผู้อนุมัติ ( P1, P2, P3) ชำรุดหรือสูญหาย
วีดิทัศน์การบรรยายโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (25 ม.ค. 2553)
ขอให้ส่วนราชการส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานการเรียกใช้รายงาน EIS ภายในวันพุธที่ 6 มกราคม 2553 (5 ม.ค. 2553)
การประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเริ่มใช้ระบบงานการติดตาม และรายงานผลโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 - ไทยเข้มแข็ง (PFMS-SP2) (4 ม.ค. 2553)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานการเรียกใช้รายงาน EIS สำหรับส่วนราชการส่วนกลาง (30 ธ.ค.2552)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงระบบ Web Online (26 พ.ย.2552)
การปิดระบบการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (30 ต.ค.2552)
ระบบ GFMIS จะปิดทำการเพื่อยกยอดข้อมูลเงินฝากคลังและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตั้งแต่วันที่ 1-4 ตุลาคม 2552 (22 ก.ย.2552)
GFMIS Helpdesk ขยายเวลาทำการเพิ่มเติมในเดือนกันยายน 2552 (17 ก.ย.2552)
วีดิทัศน์การบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (10 ก.ย.2552)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (9 ก.ย.2552)
แบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิถือบัตร GFMIS Smart Card และแบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิขอใช้ GFMIS Token key
(3 ก.ย.2552)
การบันทึกรายการตามสัญญาในระบบ GFMIS (3 ก.ย.2552)
GFMIS Helpdesk จะเปิดทำการเพิ่มเติมในทุกวันเสาร์ของเดือนกันยายน 2552 (1 ก.ย.2552)
โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (1 ก.ย.2552)
 
 

คู่มือการใช้งาน EIS (สำหรับส่วนราชการระดับกรม) (21 ม.ค. 2553)
ขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม นส.02-2 ใหม่ ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552 (30 พ.ย.2552)
ขอปิดรายงาน Web Report ระบบบริหารเงินทุนตามกลุ่มหน่วยรับงบประมาณชั่วคราว 3 รายงาน (19 พ.ย.2552)

การปรับปรุง Web Loader / Excel Loader เพื่อป้องกันการส่งข้อมูลซ้ำ (16 มิ.ย.2552)

แบบฟอร์มปลดล็อกรหัสผ่าน (Password) สำหรับส่วนราชการที่ใช้ Web Loader (Excel Loader) (5 มี.ค.2552)
ขอให้ส่วนราชการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม นส.03 เวอร์ชัน 1.09 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป (15 ต.ค. 2551)
สรุปเวอร์ชันล่าสุดของแบบฟอร์ม Excel Loader ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2551 (9 ต.ค. 2551)
การนำส่งแบบฟอร์ม นส.02-2 แล้วได้เอกสารที่ขึ้นต้นด้วย 13xxxxxxxx (8 ต.ค. 2551)
การปรับปรุงวิธีการบันทึกรายการในเครื่อง GFMIS Terminal และแบบ Excel Loader ให้รองรับการบันทึกรหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS (2 ต.ค. 2551)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานในระบบ Excel Loader (ส่วนขยายหลังปรับปรุงตาม TOR)” สำหรับหน่วยงานกองทุนในส่วนกลาง (12 ก.ย. 2551)
ขอให้ส่วนราชการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บช.02 เวอร์ชั่น 1.05 เพื่อใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นไป (29 ส.ค. 2551)
ขอให้ส่วนราชการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขบ.03 เวอร์ชัน 1.11 เพื่อใช้งานตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป (30 ก.ค. 2551)

การประมวลผลรายการสำหรับการนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย Intranet และ Internet (ปรับปรุงใหม่เฉพาะการประมวลผลรายการรับและนำส่งรายได้) (30 มิ.ย.2551)

ด่วนที่สุด ขอให้ส่วนราชการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บช.05 ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป (18 มิ.ย.2551)

แบบฟอร์ม Excel Loader ใหม่ ที่จะเริ่มใช้งานในระบบ GFMIS ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 (30 พ.ค.2551)

การระบุช่องหมวดพัสดุในแบบฟอร์ม ขบ.02 (ปรับปรุงใหม่) (15 พ.ค.2551)

ขณะนี้ส่วนราชการยังไม่ต้องระบุช่องการกำหนดในแบบฟอร์ม ขบ.03 (2 พ.ค.2551)

แบบฟอร์ม ขบ.02 ขบ.03 และ ขบ.05 ใหม่ สำหรับการใช้งานตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป (30 เม.ย.2551)

ขอให้ส่วนราชการตั้งชื่อเอกสาร Excel และ Zip File โดยไม่มีการเว้นวรรคหรือช่องว่างระหว่างตัวอักษร (18 เม.ย. 2551)

ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้งาน Token Key เร่งใช้งาน Token Key โดยด่วน (2 เม.ย. 2551)
ขอให้ส่วนราชการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบ Intranet Loader ก่อนรหัสผ่านหมดอายุ (3 ม.ค. 2551)  
 
   

         
         
         

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  โทรศัพท์ 0 2298 6341-3 โทรสาร 0 2298 6344 Best view: :1024x768 pixel: medium size
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :
เมื่อ 9 พ.ค. 2550 18-Nov-2019#EndDate -->#EndDate -->#EndDate -->